Zdroj: #skip

FACE - Dan Müller

  Daniel MulerVšichni, kdo se zajímají o aerobik, a proto sledují, co nového se objevuje v internetovém kalendáři akcí, se od začátku roku 2004 mohou setkávat s nabídkou školení, workshopů a kongresů pořádaných organizací FACE.
  Nový je však pouze název. Jako IFAA stála tato organizace u začátků profesionalizace českého aerobiku na počátku 90. let. Právě IFAA umožnila českým instruktorkám a instruktorům poprvé zažít atmosféru mezinárodních kongresů aerobiku, seznámila nás s předními světovými prezentéry jako Stefan Perman, Marcus Irwin a desítky dalších.

  Od roku 2002 působí v rámci Evropské unie nová organizace EFA, jejíž činnost se rovněž zaměřuje na oblast aerobiku a fitness. Licenci této organizace, jejíž sídlo je v Itálii, získala pro Českou republiku IFAA, a proto jsme v loňském roce existovali pod názvem IFAA – EFA CZECH. Nakonec jsme však uznali za vhodné vytvořit nový, jednotný název, takže od počátku roku je tu FACE.
  FACE je organizace pro vzdělávání v oblasti aerobiku a fitness dříve známá pod mezinárodní značkou IFAA. Důvodem změny názvu je nová spolupráce s další mezinárodní organizací EFA. Není tomu tedy tak, jak se mnozí domnívají, že IFAA skončila a již neexistuje. IFAA bude i nadále pořádat kongresy a jiné vzdělávací programy v oblasti aerobiku a fitness a příští rok bude slavit 10 let svého trvání v podobě licenčních práv z Německa v České republice.

  IFAA se sídlem v německém Schweitzingenu sdružuje především německy mluvící země jako jsou Německo, Švýcarsko a Rakousko, dále pak Maďarsko, Polsko, Holandsko, Českou republiku a další.

  EFA se sídlem v Itálii sdružuje především státy na jihu Evropy, jako jsou Itálie, Španělsko, Řecko, dále pak Rusko, Českou republiku a další.

  Vzdělávací systémy IFAA a EFA, tudíž i FACE, jsou uznávány partnerem WW FITNET (Worldwide fitness network), což je sdružení renomovaných škol fitness a aerobiku v Evropě, Americe a Austrálii. Partneři této sítě v různých zemí navzájem uznávají své vzdělávací systémy, neboť pečlivý výběr garantuje, že pouze velmi hodnotné školy aerobiku a fitness se mohou stát členy WW FITNET a patří ke sdružení, které je známé kvalitou po celém světě.

  V letošní sezoně představujeme nový a obsáhlejší vzdělávací systém institutu FACE. Základní linii licencí, z nichž již znáte "Basic aerobics certification – licence B“ a „Trenér fitness a kulturistiky II. třídy“, jsme rozšířili ve spolupráci s našimi novými partnery „Grün Sport“ a „Škola výživy“ o licence „Cycling Grün Sport certification – licence B“ a „Poradce pro správnou výživu, výživu sportovců a zdravou životosprávu“.
  Pokud chcete začít svoji profesionální kariéru s aerobikem či indoor cyclingem, měl by váš první krok směřovat k základnímu stupni zmíněných komplexních vzdělávacích programů. „Malý diplom“, ať již zaměřený na aerobik či indoor cycling, vás seznámí se všemi podstatnými náležitostmi pro práci začínajícího instruktora. Dále můžete pokračovat přes licence B, kde na základě úspěšného absolvovaní je vám vystaveno osvědčení pro získání živnostenského oprávnění, až po licenci A, což je, jak v našem vzdělávacím programu tak i v České republice, v oblasti aerobiku nejvyšší možný dosažitelný stupeň.

  Zkuste „Thai-box-robics“ či „Aqua“ diplomy, které můžete absolvovat i bez kompletní licence B. Máte-li zájem o licence „Trenér fitness a kulturistiky II. třídy“ či „Poradce pro správnou výživu, výživu sportovců a zdravou životosprávu“, jsou pro vás určeny vzdělávací programy ve spolupráci s našimi partnery.
  Nabídku diplomů jsme u témat step, thai-box-robics a aqua rozšířili o další úrovně. Dále jsme doplnili zcela nové diplomy jako je Stretch a fyzioterapeutický pohled na odstraňování vadného držení těla Fit ball & over ball, které vám rozšíří pohled na práci s lidským tělem po stránce bezpečného a zdravotního cvičení.

  Určitě víte, že další vzdělávání ve všech oblastech aerobních a fitness aktivit je jedním z nejcennějších zdrojů inspirace a nových nápadů pro všechny instruktory. V naší rozšířené vzdělávací linii, kterou tvoří workshopy, již zmíněné diplomy a kongresy, můžete získat informace, které při své práci instruktora určitě zhodnotíte.
  Workshopy, jak s českými tak i nově se zahraničními prezentéry, se týkají všech oblastí aerobních aktivit. Témata jednotlivých workshopů jsou zaměřena od metodiky, didaktiky aerobiku, přes různé typy posilovacích forem až k různorodosti stylů jednotlivých technik a jejich prezentací.
  Teoreticko-praktické workshopy na téma showmanship a komunikace vám zase pomohou odhalit skryté možnosti vašeho bodylanguage ve skupinové komunikaci a ve využití vašeho charisma a motivačních schopností.
  Poslední skupinu tvoří teoretické workshopy, které se zaměřují na témata kolem výživy.

  16.10.2004 proběhl 21. mezinárodní kongres aerobiku v Brně, kde jsme představili španělskou prezentérku Silvii Jané a německého tanečníka Toma Wolla. S nimi absolvovovali mnozí z řad instruktorů první workshopy se zahraničními lektory v oblasti aerobiku, body sculpt, MTV dance.

  Největší změna našeho systému se týká právě kongresů. Už nebudou pouze dva velké kongresy, které se konají po celých 10 let působení naší vzdělávací organizace, ale bude jich skoro deset. Na jednotlivých akcích se vám představí vždy jeden zahraniční prezentér a Face team.

  Sérii těchto kongresových dnů, konaných ve větších městech po celé České republice, odstartuje Plzeň s Dimitrisem Koutrasem (Řecko). Ostrava přivítá v únoru španělského rodáka žijícího v Itálii Julia Diegueze Papiho a v Českých Budějovicích se představí Marc-Oliver Kluik z Německa. Do Prahy přijedou hned dva zahraniční prezentéři - Rebeca Small z Austrálie a Frederik Sjöberg ze Švédska. V květnu v Pardubicích uvítáme Borise Bazzaniho z Itálie a v červenci přivítáme švédského prezentéra Magnuse Ringberga.
  S jednotlivými prezentéry budete moci strávit nejen jednotlivé kongresové dny, ale také i již zmíněné workshopy. Ty se budou konat vždy před či po kongresovém dni. Více informací samozřejmě naleznete v našem katalogu nebo na našich internetových stránkách.

  Novela živnostenského zákona, platná od 01.02.2001 určuje pro činnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“, odpovídající vzdělání:

  1. ukončené vysokoškolského tělovýchovného vzdělání;
  2. ukončené středoškolského vzdělání v oboru;
  3. absolvovaní školení akreditovaného zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) s předepsaným počtem hodin v minimálním rozsahu výuky 150 vyučovacích hodin (vyučovací hodina: 45 minut)

  Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.
  Naše osvědčení (vyjma poradce) opravňují úspěšného absolventa získat živnostenský list, který dle platných zákonů České Republiky musí mít všichni provozovatelé fitness center a instruktoři skupinových aktivit (aerobik, cycling, yoga atd.) dle schválených předpisů (MŠMT), pokud chtějí podnikat vlastním jménem.

  Osvědčení „Poradce pro správnou výživu, výživu sportovců a zdravou životosprávu“, jako jediný akreditovaný vzdělávací program svého druhu v České republice, opravňuje úspěšného absolventa získat živnostenský list na provozování poradenských služeb v oblasti výživy a úpravy tukové složky dle schválených předpisů MŠMT.

  Naproti tomu existuje druhá alternativa v podobě zaměstnání instruktora na dohodu se zaměstnavatelem, který nese za zaměstnance plnou odpovědnost za poskytování tělovýchovných a sportovních aktivit vůči klientovi. Tuto alternativu splňují první části vzdělávacích programů aerobiku a „Grün Spin“ v podobě vzdělávacích programů „MALÝ DIPLOM“, který již opravňuje všechny úspěšné absolventy provozovat praxi u zaměstnavatele na dohodu o pracovním poměru.

  Tato legislativa je přesně daná pro všechny začínající i stále trvající živnostenské listy, tudíž přímo platná pro instruktory. Mnozí z našich instruktorů však nemají ani platný doklad o nějakém školení ať již s mezinárodním certifikátem či jen národním. V našem systému jsme zavedli po vstupu do unie dvě rozdílné certifikace a to národní a pak mezinárodní. Je to z důvodů naši legislativy, neboť národní stupeň je vydáván bez časového omezení, ne jak tomu je u jiných školících vzdělávacích zařízení akreditovaných MŠMT. Mezinárodní stupeň je však dle podmínek našich licenčních partnerů omezen na období 3 let. Tento způsob prodlužování je ve světě běžný, neboť mezinárodní certifikáty zaručují určitou úroveň vzdělání v daném oboru. Ze zkušenosti vím, že je nejlepší mít mezinárodní platnou licenci, která vám otevírá dveře do celého světa než jen národní, kterou ať již v Evropské unii či někde jinde neznají. Pro výběr školy aerobiku bych doporučil sledovat tyto ukazatele dle následujících priorit.

  1. Zda je vzdělávací systém akreditován MŠMT – mohu získat certifikát opravňující k získaní živnostenského listu.
  2. Vzdělávací systém trvá minimálně 15 dní výuky – ne jen 10 dní výuky a 5 dní si odchoďte na hospitační hodiny (povinnost systému je zajistit 150 vyučovacích hodin, maximálně však 10 vyučovacích hodin denně).
  3. Zda má vzdělávací systém mezinárodní certifikaci, která je uznávána především v Evropě.
  4. Reference absolventů
  5. Lektorský sbor a jeho zkušenosti – mezinárodní certifikace a spolupráce.
  6. Cena – pro všechny však rozhoduje cena a ne kvalita a rozsah výuky, což se pak odráží na instruktorech ve fitness centrech, tudíž bych doporučoval se na cenu dívat až jako na poslední ukazatel.


  Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (26.9.2020 16:58:37)