Zdroj: #skip

Svaly dolní končetiny

Svaly na dolní končetině můžeme rozdělit do několika skupin, podle umístění, funkce, i podle ladných křivek, které jsou tak typické pro sportem vypracovaná těla. Jak je ale získat?Základem je vědět jaké funkce svaly plní a pak už je vše jen na vás. Berte následující řádky, prosím, jen jako malé okénko pro nahlédnutí do složité anatomie i fyziologie svalů.

Hlavní funkcí dolní končetiny(DK) je stoj a chůze-stabilita a lokomoce těla. Tomu odpovída i specifické uspořádání HK a DK i když obecný plán stavby je stejný. Stabilita těla je zajištěna především koncentrací největší svalové hmoty těla kolem kyčelního kloubu.Stabilní lokomoční aktivitu zajišťuje především mohutný extenční aparát koleního kloubu a omezená pohyblivost nohy (míněno od kotníku dolů) se zachovanou pružností nožních kleneb. Svaly jsou mohutné všude tam, kde je slabý vazivový aparát a kde je nutné vytvořit brzdící systém, který by zabránil přetížení kloubu.

Z kineziologického hlediska má DK tři segmenty:

1) pánev a kyčel

2) oblast kolena

3) nohu

ad1) Kyčelní svaly se nachází na přední a na zevní straně kyčelního kloubu. Jsou to:

Bedrokyčlostehení s. - provádí flexi bederní páteře-zvětšuje bederní prohnutí, účastní se flexe kyčle. Je typickým svalem vykročení.Sval balancuje tělo ve stoje i v sedě. Je trvale zatížen a proto má tendenci ke zkracování se všemi důsledky vyplývajícími z jeho funkce-bolesti v oblasti bederní páteře a zkrácení kroku.

Velký sval hýžďový - je součástí zevní vrstvy zevních kyč. Svalů. Provádí zanožení, udržuje vzpřímené postavení trupu. Zajišťuje chůzi do schodů a do kopce, protože při těchto pohybech sval fixuje stojnou nohu. Bez něj není možný výskok.

Střední s. hýžďový - vyvolává unožení a rotaci stehna, je výrazně aktivován při stoji na jedné noze a o úzké bazi. Je obdobou deltového svalu HK

Hýžďový sval nejmenší - fce viz střední, má znatelně menší sílu

Vnitřní vrstva rotátorů má několik zástupců a jejich funkce je více méně shodná-zevní rotace v kyčli, integrita kloubu, posturální svaly.

Svaly vnitřní strany stehna: probíhají od pánve ke kosti stehenní jsou především adduktory = přitahovači stehna.

Ad2) Svaly kolenního kloubu jsou uloženy na přední a zadní straně stehna.

Čtyřhlavý sval stehenní - hlavní funkcí je extense v kolenním kloubu, flektuje také kyčli. Je důležitý pro chůzi - vykročení, stabilizuje postavení kolene.

Dvojhlavý sval stehenní - na zadní části stehna provádí jeho extensi a addukci.

Pološlašitý a poloblanitý sval - extense stehna, flexe bérce

Tři předchozí svaly označované jako „hamstrings“ jsou typickými ohybači kolene, jejich aktivita závisí na poloze trupu-se stoupajícím předklonem roste

Ad3) Svaly ovlivňující postave ní a funkci nohy jsou dlouhé, uložené na přední, zevní a zadní straně bérce.

Triceps - je významným flexorem nohy-stoj na špičkách. Jeho svrchní část má spíše dynamickou funkci (chůze), zatímco hlubší svalové snopce zajišťují statickou sílu. Má tendenci ke zkracování (předklony s nataženými DK)!!

Dále jsou to hluboké svaly bérceovlivňující pohyby nohy a prstů, jejich důležitá funkce je ale také udržení fyziologické stavby nožní klenby (podélné i příčné). Zdravé postavení nohy tedy závisí hlavně na posílení lýtkových svalů a až na druhém místě jsou ortopedické vložky, což se velmi často neuvědomuje, ale o tematice tzv. plochých nohou až jindy.

Doufám že alespoň několik pár vašich cviků či pohybů bude teď pozitivně ovlivněno znalostí uložení a hlavně funkce vašich svalů. Nezapomeňte, prosím, že každý sval je ovládán nervem a ten zase vaší mozkovou kůrou a jen vy sami můžete správné provedení pohybu ovlivnit. Tělo se řídí zákonem nejmenšího výdeje energie a proto je i při náročném posilování neustále nutné kontrolovat postavení končetin a provedení pohybů, které není vždy právě energeticky nenáročné. Nenechte se řídit vašimi svaly, řiďte je sami!

Šárka Chvostová


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (13.7.2020 17:29:23)